Prijava za ponudnike
Nazaj na iskalnik

Splošni pogoji poslovanja

                                                                                                                                                                    v PDF obliki

Splošne določbe

S temi splošnimi pogoji in skladno s pravnim obvestilom podjetje MI GREMO, spletno oglaševanje, d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec) opredeljuje pravice in dolžnosti upravljavca, ponudnikov in povpraševalcev spletnega mesta www.migremo.si in vseh podstrani navedene domene (v nadaljevanju: spletno mesto).

  

Opredelitev pojmov

Upravljavec je podjetje MI GREMO, spletno oglaševanje, d.o.o., ki je v skladu s temi splošnimi pogoji in v skladu s pravnim obvestilom lastnik spletnega mesta in ponudnik oglaševanja na svojem Spletnem mestu.

Ponudnik je pravna ali fizična oseba, ki v skladu s temi splošnimi pogoji in v skladu s pravnim obvestilom ponuja storitve na spletnem mestu.

Povpraševalec je pravna ali fizična oseba, ki v skladu s temi splošnimi pogoji in v skladu s pravnim obvestilom povprašuje po ponudnikih storitev oziroma po storitvah na spletnem mestu.

Kot storitve so mišljene raznovrstne turistične, transportne in druge sorodne storitve.

  

Omejitev odgovornosti upravljavca

Upravljavec si bo prizadeval za pravilnost in ažurnost podatkov, vsebovanih na spletnem mestu, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo pravilnost in ažurnost.

Upravljavec si bo prizadeval tudi za optimalno delovanje spletnega mesta, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo spletnega mesta.

Upravljavec ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnem mestu ali za kakršnekoli napake, pomanjkljivosti ali netočnosti v njihovi vsebini.

Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino ponudb; objava ponudbe v nobenem primeru ne predstavlja potrditve njene pravilnosti ali zakonitosti, niti strinjanja z vsebino spletnega mesta oziroma z vsebino ponudbe. Za pravilnost, resničnost in zakonitost ponudbe ter za izvedbo vseh ponujenih storitev je edini in v celoti odgovoren ponudnik.

Omejitev odgovornosti upravljavca (in vsa druga pravna vprašanja) je potrebno razumeti v povezavi z vsemi določbami splošnih pogojev ter pravnega obvestila, saj vse določbe skupaj učinkujejo kot celota in jih je kot take tudi potrebno razumeti in razlagati.

  

Pogoji ponujanja storitev na spletnem mestu

Ponudnik lahko ponuja storitve na spletnem mestu samo ob upoštevanju in strinjanju z objavljenimi splošnimi pogoji in pravnim obvestilom ter proti plačilu 1,50 EUR z vključenim DDV. S plačilom navedenega zneska ponudnik pridobi pravico do ene ponudbe, ki bo objavljena na spletnem mestu do izteka ponudbe, a največ 30 dni od njene objave.

Ponudnik je dolžan v primeru prenehanja dejavnosti o tem dejstvu nemudoma obvestiti upravljavca.

Ponudnik v celoti jamči in odgovarja za resničnost in zakonitost vsebine ponudbe, za urejenost avtorsko‐pravnih vidikov vsebine ponudbe in upravljavcu z odškodninsko odgovornostjo jamči, da ponudba kot celota niti njene posamezne sestavine (grafika, video, zvok, besedilo itd.) ne kršijo pravic intelektualne lastnine tretjih oseb.

Prepovedano je nalaganje nezakonitih ali nemoralnih vsebin. Upravljavec si pridružuje pravico do urejanja in filtriranja objavljenih vsebin.

  

Povpraševalci

Povpraševalci dostopajo do ponudbe z uporabo iskalnika na spletnem mestu in sami izberejo opcijo, ki jim najbolj ustreza. Upravljavec ne priporoča nobene izmed na spletnem mestu ponujenih storitev, niti ne jamči za pravilnost, resničnost in zakonitost ponudbe.

Morebitne pravne zahtevke v zvezi s ponudbo (npr. reklamacija, zahteva za znižanje cene turističnega aranžmaja ipd.) povpraševalci naslavljajo neposredno na ponudnika, kot edinega odgovornega za pravilnost, resničnost in zakonitost ponudbe in vseh njenih sestavin ter za izvedbo vseh ponujenih storitev.

 

Pravice intelektualne lastnine

Vsebin spletnega mesta ni dovoljeno kopirati, razmnoževati ali dajati na voljo na kakršenkoli drug način brez dovoljenja upravljavca. Prepovedano je kopiranje grafične ali logične podobe ali funkcionalnosti spletnega mesta ali uporaba elementov spletnega mesta na kakršenkoli drug način, ki ni dovoljen s temi splošnimi pogoji in pravnim obvestilom ali uporaba značilnosti ali elementov spletnega mesta ali tu prisotnih vsebin ali znamk.

 

Varstvo podatkov

Upravljavec avtomatsko zbira podatke o uporabi spletnega mesta, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko uporabnikov dnevno obišče te strani in koliko časa uporabniki ostanejo na posamezni strani. Uporabniki so lahko ponudniki ali povpraševalci.

Zbrani podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov.

Upravljavec podatke o obiskanosti spletnega mesta uporablja za lastne potrebe.

Upravljavec se obvezuje, da bo vse podatke o ponudniku ali povpraševalcu (kot potrošniku) brezpogojno varoval ter ravnal z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in vsemi drugimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Ponudnikovi oziroma povpraševalčevi podatki ne bodo pod nobenim pogojem uporabljeni brez njegovega privoljenja ali kakorkoli posredovani v uporabo drugim pravnim ali fizičnim osebam.

  
Končne določbe

Upravljavec si pridržuje pravico, da splošne pogoje lahko spremeni.

Upravljavec in ponudnik oziroma povpraševalec se zavezujeta, da bosta vse morebitne spore poskušala rešiti po mirni poti.

Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe spletnega mesta in teh splošnih pogojev ali pravnega obvestila se uporabi pravo Republike Slovenije, pristojno pa je sodišče v Ljubljani.

Z uporabo tega spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel vse pogoje, določene v splošnih pogojih in v pravnem obvestilu ter da se z njimi v celoti strinja.